JORI Lady

Gebruiksvoorwaarden

1. Het gebruik van deze site impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt

De toegang tot de site van JORI en het gebruik ervan is gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, verklaart u zich volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en erkent u dat zij alle andere overeenkomsten terzake tussen u en JORI vervangen. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve deze site dan te verlaten.

2. Eigendom van de inhoud

De JORI-site en de volledige inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle foto's en logo's zijn behoudens andersluidende vermelding auteursrechtelijk beschermd en eigendom van JORI. Het gebruik van de inhoud, behalve zoals voorzien in deze gebruiksvoorwaarden, zonder de schriftelijke toelating van de eigenaar van de inhoud, is streng verboden. JORI zal zijn intellectuele eigendomsrechten op agressieve wijze en met inzet van alle rechtsmiddelen doen naleven, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

U gebruikt de site op eigen risico. JORI en de andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, de productie of de levering van de site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit of gelinkt aan het gebruik van deze site of zijn inhoud.